En Lagerlöf-bibliografi från Greifswald

En Lagerlöf-bibliografi från Greifswald

Många vet nog att Selma Lagerlöf var hedersdoktor vid Uppsala universitet. Att hon även utnämnts till detta vid universitetet i Greifswald är nog okänt för många men framgår av detta brev. Leopold Magon (1887–1968) var  professor i skandinavisk och tysk filologi vid Greifswalds universitet och även direktör för Nordiska institutet vid samma lärosäte 1928–1950. Den 1 februari 1931 skrev Lagerlöf till honom och tackade för en gåva hon fått under förra året. Gåvan var en publikation som enligt Selma utgör “ett vittnesmål om vilken god och trogen läsekrets det har lyckats mig att vinna i ert fädernesland”. Det måste röra sig om den Lagerlöf-bibliografi som Leopold Magon tillsammans med Alfred Büscher publicerade 1930 som en del av en större nordisk bibliografi som Nordiska insititutet i Greifswald gav ut. Selmas svarsbrev nedan ger alltså både en bild av hennes goda förmåga att korrespondera på tyska och en uppfattning om hennes popularitet i Tyskland.

Mårbacka, Sunne den 1. Februar 1931

Hochverehrter Herr Professor Magon!

Hiermit bitte ich, zu Ihnen selbst und zum Nordischen Institute der Universität Greifswald meinen ehrfurchtsvollen Dank darbringen zu dürfen für die Gabe, die ich am Ende des vorigen Jahres erhielt, und die, wie Sie sich schon denken können, für mich das größte Interesse hat.

Wie Sie, Herr Professor, in Ihrer Einführung hervorheben, ist Ihre Publikation ein Zeugnis davon, welch einen guten und treuen Lesekreis es mir gelungen ist, in Ihrem Vaterlande zu gewinnen, und schon deshalb bin ich für die Arbeit, die derselben gewidmet worden ist, sehr dankbar.

Vor Allem ist es mir lieb, daß diese Untersuchung in Greifswald vorgenommen ist, und zwar bei der Universität, die mich zum Ehrendoktor ernannt hat.

Im Gedanken daran, wie sie, sehr geehrter Herr Professor, durch Ihre Reise nach Schweden vor zwei Jahren in so hohem Grade dazu beitrugen, meine 76. Geburtstag feierlich und denkwürdig zu machen, bleibe ich

In Dankbarkeit und ausgezeichneter Hochachtung

Ihre ergebene

Selma Lagerlöf

Mårbacka, Sunne 1 februari 1931

 

Högt ärade herr professor Magon!

Härmed ber jag om, att till er själv och till Nordiska institutet vid Greifswalds universitet, få överbringa mitt vördnadsfulla tack för den gåva som jag vid förra årets slut erhöll, vilken, som ni säkert kan föreställa er, för mig var av största intresse.

Såsom ni, herr professor, framhåller i er inledning, så utgör er publikation ett vittnesmål om vilken god och trogen läsekrets det har lyckats mig att vinna i ert fädernesland, och redan av det skälet är jag mycket tacksam för det arbete som ägnats denna.

Framför allt gläder det mig, att denna undersökning har genomförts i Greifswald, vid själva det universitet som utsett mig till hedersdoktor.

Vid tanken därpå hur ni, högt ärade herr professor, genom er resa till Sverige för två år sedan i så hög grad bidrog till att göra min 76:e födelsedag festlig och minnesvärd, förblir jag

Med tacksamhet och utomordentlig högaktning

Er tillgivna

Selma Lagerlöf

Tack Ingegerd Dirtoft för bidraget och Otto Fischer för översättningen!