Om projektet

Om projektet

Selma Lagerlöf var en författare med ett nära förhållande till sin publik. Om det vittnar breven i Selma Lagerlöf-samlingen på Kungl. biblioteket. Det är en i Sverige, och förmodligen i världen, unik brevsamling. med över 40 000 brev till Lagerlöf. Många av breven har varit föremål för forskning – de från litterära eliter, släktingar och vänner – men de allra flesta kom från människor Lagerlöf inte kände och dem har forskningen inte alls intresserat sig för. Människor från alla samhällsklasser – också de allra, allra fattigaste som annars är svåra att finna spår från i arkiven – skriver till Lagerlöf om allt mellan himmel och jord, däribland sin läsning.

Till skillnad från de brev Lagerlöf mottog finns de hon skickade inte i någon samling utan är ofta sparade hos mottagarna eller mottagarnas släktingar. I projektet Minnen av Selma Lagerlöf, med finansiering från Riksbankens jubileumsfond, efterlyses därför Lagerlöfs brev till allmänheten. Att Lagerlöf i många fall svarade framgår av anteckningar på brev och kuvert, samt av att det uppstår brevväxlingar.

På denna webbsida kan du skicka in bilder av brev från Selma Lagerlöf. På projektets facebooksida efterlyser vi också andra minnen av Selma, såsom vykort, foton, teckningar, souvenirer och berättelser.

Projektet på Facebook

Skicka in brev

 

Projektbeskrivning

I forskningsprojektet Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891–1940 finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2007–2013 undersöktes den stora men förbisedda samling av brev från allmänheten till Selma Lagerlöf som ingår i Kungl. bibliotekets Selma Lagerlöf-samling. När projektet slutredovisades hade ett antal vetenskapliga artiklar publicerats och en projektdatabas som innehåller ca 22000 digitala bilder av breven skapats. Utöver de digitala arbetskopiorna innehåller databasen metadata om breven: t.ex. uppgifter om år, avsändare, avsändarort och brevanledning. Vanligen är det svårt för forskare att få tillgång till empiriska läsares egna berättelser om läsning men den här samlingen är ovanligt stor, spänner över 50 år och innehåller brev från alla samhällsklasser, gamla och unga, män och kvinnor.

Syftet med projektet är att skapa en digital utställning där Läsarnas Lagerlöf tillgängliggörs för allmänheten. Fokus kommer att ligga på 1) att tillgängliggöra ett urval av de brev från allmänheten till Selma Lagerlöf som undersöktes i projektet 2) att ge materialet ett sammanhang genom att tillgängliggöra projektets forskningsrön för allmänheten på samma webbplats 3) att genom citizen science samla in brev från Lagerlöf till allmänheten och inkludera dessa i utställningen.

Eftersom ett viktigt resultat av projektet är att receptionen av de litterära verken är svår att skilja från receptionen av celebriteten Lagerlöf insamlas inte bara brev utan också memorabilia som sparats. Det finns gott om reklam, souvenirer och andra kommersiella produkter som utnyttjar Lagerlöfs status som litterär celebritet och detta präglade allmänhetens mottagande. Att rita motiv ur Lagerlöfs berättelser eller skriva om hennes texter har ofta fungerat som en uppgift i skolan och sådana övningar kan också ha sparats av privatpersoner.

Det publika intresset för projektet Läsarnas Lagerlöf var stort. Under projekttiden hölls många föredrag för allmänheten och en återkommande fråga gällde Lagerlöfs svar till de personer som skrev till henne. Dessa finns av naturliga skäl inte i Kungl. bibliotekets samling utan hos mottagarna, det vill säga i privat ägo. Det är tydligt både av brev där brevskrivare tackar för Lagerlöfs svar och genom Lagerlöfs eller Valborg Olanders noteringar på brev eller kuvert att hon faktiskt svarade i många fall. Detta projekt försöker alltså besvara en fråga från allmänheten genom allmänhetens medverkan. Projektet utgår ifrån en av de viktigaste slutsatserna i Läsarnas Lagerlöf: att allmänheten i hög grad tillskriver den ”Selma Lagerlöf” som framträder i offentligheten, snarare än författaren Selma Lagerlöf i snäv bemärkelse, det vill säga, receptionen gäller författaren som offentlig person lika mycket som hennes verk. Receptionsstudier av författarskap inkluderar i allmänhet endast texter, och i hög grad offentliga, professionella texter, såsom litteraturkritik och litteraturhistoriska texter. Ett syfte med projektet Läsarnas Lagerlöf var att bredda synen på reception och även inkludera läshistoriska perspektiv och texter skrivna av privatpersoner.

I Minnen av Selma Lagerlöf vill vi utmana den traditionella synen på författarreception genom att synliggöra de minnen av Selma Lagerlöf som skapas i privata ”samlingar”, exempelvis genom sparade brev från Lagerlöf, souvenirer och andra materiella föremål samt läsarnas egna bilder av Selma Lagerlöf (exempelvis i form av teckningar av henne eller motiv i hennes texter). De offentliga bilderna av författaren, såsom de kommer till uttryck exempelvis i veckopressen var en faktor som påverkade publikens uppfattning av hennes verk, men de inkluderas inte här eftersom mediebilden av Lagerlöf också är en del av den offentliga receptionen. Att reception av författare och verk också äger rum bortom de offentliga texterna och bilderna är en faktor som hittills inte uppmärksammats i särskilt hög grad av litteraturvetenskapen eller receptionsforskningen, dels på grund av att det kan vara svårt att identifiera källmaterialet, dels för att den offentliga receptionen värderats högre.

Projektdeltagare: Jenny Bergenmar, Göteborgs universitet och Maria Karlsson, Uppsala universitet